سلطان یاقتوت

ترخیص کالا

شماره کوتاژ گمرک چیست؟

شماره کوتاژ گمرک چیست؟

ثبت اظهار نامه وارداتی و صادارتی هر کالایی در سامانه epl کوتاژ گمرکی نامیده می شود. با ثبت اظهار نامه در سامانه epl و قفل آن توسط سیستم شماره ای به شما تعلق می گیرد
دموراژ چیست؟

دموراژ چیست؟

واردات وصادرات جزء جدایی ناپذیراز زندگی اقتصادی وتجاری امروزی می باشد. به طوری که تجارت دربین تمام کشورهابرای انواع صنعتهاوخدمات وجوددارد.
ترخیص پارچه از گمرک

واردات و ترخیص پارچه از گمرک

واردات و ترخیص کالا به طور کلی امری پیچیده و حساس است اما واردات و ترخیص پارچه از گمرک به دارای حساسیت ها و ظرافت های خاص خود است