سلطان یاقتوت

ترخیص کالا

ترخیص کالا با پته

پته گمرکی چیست؟

به ترخیص کالای مسافری، ترخیص کالا با پته گمرکی گفته می شود. به زبان ساده تر پته مجوز خروج و یا ورود کالای مسافران می باشد