سلطان یاقوت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بانک مرکزی، نماد مالی یک کشور به حساب می‌آید که وظیفه کنترل تولید و توزیع پول و اعتبار دولت و کشور را برعهده دارد. بانک مرکزی هر کشور وظایف متعددی داشته و از ارکان زیادی تشکیل شده است که مهم‌ترین این مسئولیت‌ها عبارتند از تدوین سیاست پولی و تنظیم و کنترل دیگر بانک‌های کشور. در حالیکه بانک‌های تجاری خصوصی تنها مجازند بدهی‌های مطالبه‌ای مانند سپرده‌های چک را صادر نمایند، بانک مرکزی امتیاز انتشار اسکناس و سکه را به دلیل وضعیت انحصاری قانونی خود داراست. بانک مرکزی با انجام این وظایف، شرایط را برای پیشرفت اقتصادی کشور فراهم کرده و از دولت در اجرای برنامه‌های گوناگون همچون برنامه­ های تثبیت و توسعه اقتصادی، پشتیبانی می‌کند. بانک مرکزی از نظر سیاسی، غالبا مستقل و غیربازاری می‌باشد. برخی از بانک‌های مرکزی نیز ملی شده و تحت مالکیت دولت درآمدند. در هر دو حالت قبل، امتیازات بانک مرکزی با کمک قانون ایجاد و حمایت می شود. پل ارتباطی میان صندوق بین‌المللی پول و دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و رییس کل بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران نماینده دولت در صندوق بین‌المللی پول می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون پولی و بانکی کشور در سال 1339 در تهران تاسیس شد. در این قانون شرح اهداف، اختیارات، ارکان و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است که در ادامه مقاله به شرح آن ها خواهیم پرداخت.

اهداف بانک ملی جمهوری اسلامی ایران

مطابق بند (ب) قانون پولی و بانکی کشور، هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

اركان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در فصل سوم قانون پولی و مالی کشور که در سال 1351 تصویب شده است، درمورد ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی این‌چنین آمده است:

 • مجمع عمومی؛
 • شورای پول و اعتبار؛
 • هیئت عامل؛
 • هیئت نظارت اندوخته اسکناس؛
 • هیئت نظار.

اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در ماده 13 قانون پولی و بانکی کشور، شرح اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت زیر است:

 • اعطای وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با مجوز قانونی؛
 • تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی؛
 • دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها ‌با تأمین کافی؛
 • تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها و دادن اعتبار به بانک ها با تأمین کافی.
 • خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بین المللی معتبر؛
 • خرید و روش طلا و نقره؛
 • افتتاح و نگاه‌داری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاه‌داری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی ‌دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

تبصره 1 – دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، موکول به تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

تبصره 2 – آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مطابق ماده 11 و 12 قانون پولی و بانکی کشور، وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دو دسته جای می‌گیرند:

 • وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور:

‌الف – انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون؛

ب – نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون؛

ج – تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ ارزی؛

د – نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات یا تصویب هیأت وزیران؛

ه – نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.

 • وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانک‌دار دولت:

‌الف – نگاه داری حساب های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و همچنین مؤسساتی که بیش از‌نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی و یا شهرداری ها می‌باشند و انجام کلیه عملیات بانکی‌آنها در داخل و خارج از کشور؛

ب – فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات‌دیگر؛

ج – نگاهداری کلیه ذخائر ارزی و طلای کشور؛

‌د – نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی و مؤسسه بین‌المللی توسعه و‌مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات؛

ه – انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

 

 

5/5 - (1 امتیاز)