سلطان یاقوت

قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه ‌شدگان تامین اجتماعی (راهنما)

قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه ‌شدگان تامین اجتماعی

قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه ‌شدگان تامین اجتماعی

به‌طورکلی بازنشستگی به دوره‌ای از زندگی یک شخص می‌گویند که پس از سال‌ها تلاش و فعالیت به انتهای دوران کاری خود رسیده و باید پس از این، وقت خود را به استراحت و تفریح وقف دهد. دولت در این دوران موظف است، ماهانه، حق و حقوق شخص را در قالب مستمری و یا حقوق بازنشستگی بپردازد. علاوه بر آن، بعضی افراد با داشتن شرایط خاص معین شده از سمت دولت، می‌توانند زودتر از موعد بازنشستگی خود اقدام به این امر نمایند که به آن بازنشستگی پیش از موعد می‌گویند و به منظور حمایت از کارگران در قانون کار صورت می‌گیرد. به منظور شفاف‌سازی شرایط بازنشستگی پیش از موعد، قانونی تحت عنوان قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه ‌شدگان تامین اجتماعی در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ  1367.3.5 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ما در این مقاله به بررسی جزئیات متن این قانون و تبصره‌ هایش پرداخته‌ایم.

شرایط کلی بازنشستگی پیش از موعد برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی

شرایط بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌ شدگان تامین اجتماعی در قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، آورده شده است که شامل یک ماده و 10 تبصره می‌باشد. مطابق متن ماده این قانون بیمه شدگان تآمین اجتماعی مشمول قانون کار و قانون کار کشاورزی در صورت داشتن حداقل 55 سال تمام سن و سابقه پرداخت 20 سال یا بیشتر حق بیمه می توانند با اطلاع کتبی به کار فرما در خواست بازنشستگی خود رابه سازمان تامین اجتماعی حوزه محل کار خود تسلیم تا طبق مقررات این قانون مستمری بازنشستگی جهت آنان بر قرار گردد. مطابق تبصره 2 این قانون، حداقل سن موضوع این قانون برای زنان 10 سال سابقه کمتر می‌باشد.

در چه شرایطی داشن حداقل سن برای بازنشستگی پیش از موعد ضروری نیست؟

مطابق تبصره 3 قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، داشتن حداقل سن موضوع این قانون برای کارگران بیمه شده‌ای که دارای یکی از شرایط زیر می‌باشد ضروری نمی‌باشد:
الف- دارابودن حداقل 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه؛
ب- دارابودن حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور؛
ج- دارابودن 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه مجموعا در کارهای عادی و سخت وزیان آور با توجه به تبصره 4 این قانون.

عدم موافقت کارفرما با درخواست بازنشستگی پیش از موعد

چنانچه فرد دارای بیمه تامین اجتماعی، مشمول شرایط بازنشستگی یا بازنشستگی پیش از موعد باشد ولی کارفرما به تخصص کارگر احتیاج داشته باشد، طبق تبصره 1 قانون مذکور:

کارفرما باید حداکثر ظرف مدت پنج روز نیاز خود را به سازمان تامین اجتماعی محل ارائه می نماید تا در کمیته ای که به همین منظور مرکب از مدیر کل کار وامور اجتماعی، نماینده شورای اسلامی واحد کار ذیربط (در واحدهای که شورای اسلامی کار تشکیل نشده باشد نماینده شورا خواهند بود) و مدیر کل تامین اجتماعی که در محل سازمان تآمین اجتماعی تشکیل می‌گردد، مورد بررسی قرار گرفته وکمیته مذکور موظف است با استماع دلایل طرفین حداکثر ظرف 10 روز نظر نهایی خود را اعلام نماید.
در صورتی‌که کمیته دلایل کارفرما را قانع کننده تشخیص بدهد می‌تواند حداکثر با سه ماه تعویق با بازنشستگی کار گرموافقت نماید.

محاسبه مقرری سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور

مطابق تبصره 4 قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه ‌شدگان تامین اجتماعی، هنگام محاسبه مقرری سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به ازاء هر سال معادل 1.5 سال سابقه پرداخت در قبال هر‌سال 6 ماه ارفاق محاسبه و حداکثر مجموع مدت ارفاق مندرج در این تبصره، ده سال می‌باشد. آیین‌نامه کارهای سخت و زیان‌آور توسط شورای عالی‌حفاظت فنی و با حضور مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی (‌با حق رأی) تجدید نظر خواهد شد حداکثر مجموع مدت ارفاق مندرج در این تبصره ده‌سال می‌باشد.

اشتغال مجدد بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی

مطابق تبصره 7 قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه ‌شدگان تامین اجتماعی، چنانچه بیمه شدگانی که بر اساس این ماده واحده بازنشسته شوند و مجدداً به عنوان حقوق‌بگیر در کارگاهی به کار اشتغال ورزند، ضمن‌قطع مستمری از استفاده مجدد این ماده واحده محروم خواهند شد.

تبصره 5 و 6 قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی

‌مطابق تبصره 5 قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه ‌شدگان تامین اجتماعی، کسر یک سال سابقه پرداخت حق بیمه کارگر مشمول این قانون در صورت تمایل بیمه شده یک سال تمام محسوب خواهد شد مشروط‌ به این که کلیه حق بیمه برای دوران باقیمانده تا یک سال (‌سهم کارگر، کارفرما و دولت به استثناء سهم درمان که به نسبت نه بیست و هفتم حق بیمه‌محاسبه می‌شود) توسط شخص مشمول پرداخت گردد.

‌مطابق تبصره 6 این قانون، میزان مستمری بازنشستگی این نوع بیمه شدگان بر اساس پرداخت سنوات حق بیمه طبق ماده 77 قانون تأمین اجتماعی و عنداللزوم با‌توجه به تبصره 4 این ماده واحده تعیین می‌گردد.

بیشتر بخوانید :

5/5 - (1 امتیاز)