سلطان یاقوت

قوانین عبور خارجی گمرک به چه صورت است؟

قوانین-عبور-خارجی-گمرک

قوانین عبور خارجی گمرک

قوانین عبور خارجی و یا همان ترانزیت کالاها برای کالاهایی می باشد که در گمرک تشریفات گمرکی آن انجام نشده است و به همین دلیل کالای گمرک نشده به حساب می آیند و برای عبور در بین گمرکات باید کسری قوانین ومقررات را رعایت کرد. همانطور که گفته شد کالای گمرک نشده برای جا به جایی از گمرکی به گمرکی دیگر باید تحت نظارت به گمرکی دیگر منتقل شود تا تشریفات قطعی آن در گمرک مقصد انجام می شود.

رویه های گمرکی که به این صورت انجام می شوند و در بین گمرکات جا به جا شده اند تشریفات آنها به صورت قطعی انجام نمی شود تا به مقصد برسند و تشریفات گمرکی آنها در مقصد انجام شود.

برای عبور خارجی کالا یا ترانزیت کالا چه مدارکی لازم است؟

برای ترانزیت کالا یا همان عبور خارجی کالا مدارکی لازم است مثلا درصورتی که با حمل یکسره کالا موافقت نامه ی بندر و کشتیرانی مبنی بر بلامانع بودن حمل یکسره صادر شود ویا در غیر این صورت قبض انبار صادر شود.مدرک بعدی برای ترانزیت کالا برگ ترخیصیه از کشتیرانی یا تعاونی لنج داران است. مدارک دیگر مانیفست یا بارنامه کالا فاکتور خرید کالا، سیاهه عدل بندی، معرفی نامه برای نمایندگانی که از طرف صاحب کالا می آیند برای شرکت های حقوقی، وکالت نامه، تصویر کارت بازرگانی یا کارت حق العملکاری، مجوز عبور جهت ورود کالاهای ترانزیت داخلی، ضمانت نامه یا تعهد قانونی، مجوز بانک، راهنمای CHR جاده ای و ….. شما عزیزان برای بهره برداری از ظرفیتهای گمرکی و مناطق ویژه اقتصادی که در مبادی گمرکی وجود دارد می توانید بر اساس درخواست سازمان و مسئولان ترانزیت کالا ها را به گمرک و مناطق ویژه انجام دهید.

قوانین عبور خارجی گمرک

ماده ۵۳ ـ عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به‌ منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود.

تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم براساس آیین‌نامه اجرائی این ماده است که در حدود مقررات این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۵۴ ـ هرگاه در گمرک ورودی در کالای عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده می‌شود. کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد(۵%) و کالای اضافی غیر هم‌نوع مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون می‌گردد. در این‌صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده می‌شود.

ماده ۵۵ ـ در موارد استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترلهای گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود.

تبصره ـ چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورتمجلس امکانپذیر است.

ماده ۵۶ ـ هـرگاه در مـوقع رسیدگی به کـالای عـبوری در گـمرک خـروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده محتویات بسته ها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق مینماید. درصورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده میشود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام میگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب [75] به طور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در اینصورت طبق مقررات قاچاق رفتار میشود.

تبصره ـ در مواردی که بر اثر کنترلهای گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوء نیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورتمجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر میگردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط میشود.

ماده ۵۷ ـ هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج [76] یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی میشود.

تبصره ۱ ـ درصورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه (فورس‌ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط میشود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور میگردد.

تبصره ۲ ـ گمرک میتواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید، مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد.

ماده ۵۸ ـ مسؤولیت عبوردهنده (ترانزیت کننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازات‌های ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخوذه برای صدور پروانه عبور نیست.

بیشتر بخوانید :