سلطان یاقوت

کنوانسیون اندازه‌ گیری ظرفیت کشتی‌ ها( TONNAGE MEASURMENT )

کنوانسیون-اندازه-گیری-ظرفیت-کشتی-ها

سازمان بین­ المللی دریانوردی در تاریخ بیست و سوم ژوئن 1969 در لندن، کنوانسیون اندازه­گیری ظرفیت کشتی­ ها را با هدف یکسان­ سازی اصول و قوانین حاکم بر ظرفیت کشتی­ های مورد استفاده در سطوح بین ­الملل، به تصویب رساند. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۲۲ ماده و دو ضمیمه و یک فرم گواهینامه می­ باشد. کشور ایران نیز در سال 1352 شمسی به این کنوانسیون پیوست.

در ادامه مقاله به شرح برخی از ماده ­های مهم این قانون پرداخته ­ایم.

قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین ­المللی اندازه ­گیری ظرفیت کشتی­ ها

پس از پیوستن کشور ایران به کنوانسیون اندازه ­گیری کشتی­­ ها، مفاد و شرح کامل ماده ­ها در قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین­ المللی اندازه­  گیری ظرفیت کشتی ­ها به تصویب مجلس سنا رسید.

مطابق ماده 1 این قانون با موضوع تعهدات کلی ناشی از کنوانسیون، دولت­ های متعاهد تعهد می‌نمایند مقررات کنوانسیون حاضر و ضمائم آن را که جز لایت جزای آن می‌باشد به موقع اجرا نمایند. هرگونه اشاره به کنوانسیون‌ حاضر درعین ­حال متضمن اشاره به ضمائم آن نیز خواهد بود.

 

زبان کنوانسیون بین ­المللی اندازه ­گیری کشتی ­ها

مطابق ماده 22 قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین ­المللی اندازه­ گیری ظرفیت کشتی­ ها، ‌این کنوانسیون در یک نسخه به زبان های انگلیسی و فرانسه تنظیم شده و هر دو متن متساویاً معتبر می‌باشند. ‌ترجمه‌های رسمی به زبان های روسی و اسپانیایی تهیه و ضمیمه اصل امضاء شده آن به سازمان سپرده خواهد شد.

چه کشتی­ هایی جزو کنوانسیون اندازه­ گیری ظرفیت کشتی­ ها قرار می­ گیرند؟

مطابق ماده 3 قانون فوق­ الذکر، با عنوان قلمرو اجرا، این کنوانسیون در مورد کشتی های زیر که سفرهای بین‌المللی انجام می‌دهند قابل اجرا است:

الف – کشتی های به ثبت رسیده در کشورهایی که دولت‌های آنها طرف متعاهد این کنوانسیون می‌باشند.

ب – کشتی های ثبت شده در سرزمین‌هایی که به موجب ماده 20 مشمول این کنوانسیون می‌باشند.

ج – کشتی های ثبت‌نشده که پرچم یکی از دولت­ های متعاهد را برافراشته‌اند.

همچنین این کنوانسیون در مورد کشتی هایی که ذیلاً اشاره می‌شود قابل اجراء است:

الف – کشتی های جدید؛
ب – کشتی های موجود که اصلاحات یا تغییراتی در ساختمان آنها داده می‌شود که به نظر سازمان اداری تغییر مهمی در ظرفیت نا ویژه آنها تلقی گردد؛
ج – کشتی های موجود بر حسب تقاضای مالک؛
‌د – کلیه کشتی های موجود دوازده سال پس از تاریخ اجرای این کنوانسیون معهذا این کشتی‌ها، به استثنای کشتی هایی که در بندهای فرعی (ب) و (ج) این‌بند به آنها اشاره شده است، ظرفیت های قبلی خود را به منظور اجرای مقررات مربوط به سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی موجود حفظ خواهند کرد.

کدام کشتی­ ها جزو استثنائات کنوانسیون اندازه­ گیری ظرفیت کشتی ­ها می ­باشند؟

مطابق ماده 4 قانون فوق­ الذکر، با عنوان موارد استثنایی، کنوانسیون اندازه­ گیری ظرفیت کشتی­ ها در موارد زیر قابل اجرا نیست:

‌الف – کشتی های جنگی.
ب – کشتی هایی که طول آنها کمتر از 24 متر (79 فوت) باشد.

 

شرایط صدور گواهی­نامه در کنوانسیون اندازه­گیری ظرفیت کشتی­ها

مطابق ماده 7 قانون فوق­ الذکر، با عنوان صدور گواهینامه، شرایط صدور گواهی­نامه در کنوانسیون اندازه­ گیری ظرفیت کشتی­ ها به صورت زیر است:

  • گواهینامه بین‌المللی ظرفیت (1969) برای هر کشتی که ظرفیت ویژه و ناویژه آن طبق این کنوانسیون تعیین شده باشد صادر می‌گردد.
  • گواهینامه مزبور توسط سازمان اداری یا افراد و سازمان های مجاز شناخته شده از طرف او صادر می‌شود ولی در هر صورت مسئولیت کامل گواهینامه‌ با سازمان اداری مزبور خواهد بود.

چه ظرفیت­ هایی در کنوانسیون اندازه ­گیری ظرفیت کشتی­ ها سنجیده می ­شود؟

مطابق ضمیمه 1 از ماده 22 قانون فوق ­الذکر، سنجش ظرفیت­ های زیر در کنوانسیون اندازه­ گیری ظرفیت کشتی­ ها مدنظر می ­باشد:

1 – ظرفیت کشتی شامل ظرفیت ویژه و ناویژه آن است.

2 – ظرفیت ناویژه و ظرفیت ویژه باید طبق شرایط این مقررات تعیین گردد.

3 – ظرفیت ناخالص و ظرفیت خالص انواع کرجی های جدیدی که شکل ساختمانی آنها طوری است که مانع اجراء یا مغایر مقررات این قواعد می‌باشد‌باید توسط “‌سازمان اداری” تعیین گردد.

شرح روش­ هایی که برای این نوع تعیین ظرفیت به کار رفته است باید توسط “‌سازمان اداری” به سازمان اطلاع داده شود تا در اختیار دول متعاهد قرار گیرد.

 

شرایط بازرسی کشتی ­های عضو کنوانسیون اندازه­ گیری ظرفیت کشتی­ ها

مطابق ماده 12 قانون فوق­الذکر، با عنوان بازرسی، شرایط بازرسی کشتی­ های عضو کنوانسیون به شرح زیر است:

1 – هر کشتی که دارای پرچم یکی از دولت­ های متعاهد است ممکن است در بنادر سایر دولت هایی که به کنوانسیون ملحق گردیده‌اند مورد بازرسی مأمورین‌مجاز آن دولت‌ها واقع شود.

این بازرسی فقط به منظور حصول اطمینان از موارد ذیل صورت می‌گیرد:

‌الف – که کشتی دارای گواهینامه معتبر بین‌المللی ظرفیت (1969) باشد.

ب – که مشخصات اصلی کشتی با مشخصاتی که در گواهینامه مربوطه قید شده منطبق باشد.

2 – این بازرسی نباید در هیچ مورد کوچکترین تأخیری برای کشتی به وجود بیاورد.

3 – در صورتی که در بازرسی معلوم شود که مشخصات اصلی کشتی با آن چه که در گواهینامه بین‌المللی ظرفیت (1969) ذکر شده مغایر می‌باشد و‌ایجاب می‌نماید ظرفیت ویژه یا ناویژه آن افزایش یابد باید بلا درنگ به دولتی که کشتی متعلق به او است اطلاع داده شود.

 

کنوانسیون اندازه ­گیری ظرفیت کشتی­ ها چه زمانی قابل فسخ است؟

مطابق ماده 19 قانون فوق ­الذکر، با عنوان فسخ، شرایط فسخ این کنوانسیون به صورت زیر است:

1 – کنوانسیون حاضر را می‌توان پس از انقضای مدت پنج سال از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن آن نسبت به هر دولتی که چنین تقاضایی داشته باشد منفسخ ‌تلقی کرد.

2 – فسخ کنوانسیون باید طی سندی به سازمان اعلام گردد تا همراه با تاریخ وصول آن به اطلاع کلیه دول متعاهد برسد.

3 – اعلام مذکور پس از یک سال وصول آن توسط سازمان یا مدت بیشتری که ممکن است در اطلاعیه قید شده باشد دارای اثر اجرایی خواهد بود.

بیشتر بخوانید :

 

5/5 - (1 امتیاز)